2013 yılında Av. Bulut Müslüm GEZER tarafından kurulmuştur. Büromuz kurulduğu günden itibaren ulusal ve Uluslararası alanında, müvekkil ile bire bir iletişim, bilgilendirme konusunda hassasiyeti, en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarını hukukun çizdiği sınırlar içerisinde, mesleğin çizdiği etik kurallara bağlı olarak, yoğun bir çalışma temposu içerisinde gerçekleştirmektedir.

     Hukuki Danışmanlık Departmanı;

Büromuz hukuki danışmanlık yapmak suretiyle, müvekkilimiz olan şirket ve şahıslara her alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkil şirket ve şahısların ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması icap eden her türlü işlemlerin büromuz avukatlarınca önceden yapılmasını sağlamakta ve müvekkillerimize bu bağlamda hukuki destek vermektedir.

     Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

 • Müvekkilden gelen HER TÜRLÜ HUKUKİ SORU VE SORUNA İLİŞKİN olarak müvekkile yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,
 • HER TÜRLÜ SÖZLEŞMENİN hukuken içerdiği risklere göre incelemesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazımı,
 • Müvekkil şirketin muhasebe veya insan kaynakları departmanında yer alan ÖZLÜK DOSYASI SİSTEM ve içeriğinin incelenerek Hukuken Check edilmesi ve güncel hale getirilmesi,
 • Müvekkil şirketin İŞ SÖZLEŞMELERİNİN, şirket içi işleyişi, sektörel gereksinimleri, iş koşulları ve çalışma saatleri de göz önüne alınarak İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, ve İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun güncel kaideleri ışığında özellik arz eden durumlara göre her bölüm ve pozisyon için yeniden hazırlanması veya revizesi,
 • Müvekkil şirketin mal veya hizmet SATICISI konumunda olduğu alanlarda, müşterileriyle imzalayacağı SÖZLEŞMELERİN, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenerek müvekkil şirket açısından en lehe olacak şekilde yeniden hazırlanması veya revizesi ile bunların standardize edilmesi,
 • Müvekkil şirkete bağlı işyerinde karşılaşabilecek anlık veya süreklilik arz eden İŞÇİ İŞVEREN PROBLEMLERİNDE yapılması gereken acil ve süreli işlemler konusunda, işverenin uygulamalarına rehberlik edilmesi, oluşabilecek olumsuz gelişmelere karşı hızlıca aksiyon alınması ve olası herhangi bir hak kaybının engellenmesi, (işi aksatma, devamsızlık, kavga, hırsızlık, iş kazası, yaralanma, ölüm vs tüm haller)
 • Müvekkil şirketin HER TÜRLÜ TİCARİ FAALİYETLERİ esnasında karşılaşacağı anlık veya devamsızlık arz eden hukuku riskler konusunda uyarılması ve talep halinde süreçlerin bizzat takibi
 • Müvekkil şirketçe 3. Kişilere gönderilecek İHTARNAMELERİN HAZIRLANMSI veya müvekkil şirkete gönderilen ihtarnamelere cevap verilerek diğer hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi,
 • Müvekkil şirkete ait tüm dosya iş ve işlemlerin RAPORLANARAK düzenli olarak müvekkile gönderilmesi,
 • İhtiyaç ve talep halinde BİR ARAYA GELİNEREK genel dosya değerlendirmesinin yapılması ve SÜREÇLERİN HUKUKEN İSTİŞARESİ,

Dava Departmanı;

Büromuz dava departmanı, müvekkilimiz olan şirketlerin davalarıyla ilgilenen avukatlardan oluşan bir departmandır. Müvekkillerinin haklarının en iyi şekilde temini ve müdafaası maksadıyla, müvekkillerinin açtığı veya açacağı davalar ile müvekkillerine karşı açılmış veya açılacak davalarda müvekkilini davadan en menfaatine olan sonucu elde etmesi için faaliyette bulunan dava departmanımız, alanında uzman avukatları ile müvekkilleri lehine en etkin ve nitelikli sonuçları elde etmektedir. Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile; müvekkillerimiz tarafından 3. Kişilere karşı açılmış veya açılacak davalarla, 3. Kişiler tarafından müvekkillerimize karşı açılmış veya açılacak olan davaların takibi ve de bu davaların müvekkilin en lehine olacak şekilde sonlandırılması, müvekkil aleyhine olan mahkeme kararları hakkında Bölge Adli ve İdari Mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay da gerçekleştirilecek her türlü itiraz ve temyiz süreçlerinin takibidir.

 • Ofis Birimi;

Müvekkillerimiz tarafından ofisimize takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen çek, senet, fatura ve diğer alacaklar öncelikle bu birimimize ulaşır ve çalışma Start alır. Ayrıca bizimle yeni çalışmaya başlayacak olan müvekkillerimizin ilk işlerinden önce bize mutlaka noter tasdikli Vekaletname ile İcra Takip Sözleşmesi de imzalayarak göndermeleri gerekmektedir. Bu birimimiz kendisine intikal eden evrak ve alacakların takibini hazırlarken aynı zamanda Borçlu İstihbarat Birimimiz ile de koordineli çalışmaya başlar. Bu birimde görev alan Avukat, bir yandan müvekkillerimizle sürekli temasta kalarak onlardan yeni veri talep eder. Bilgi ister ve elde edilen bilgileri kendileriyle paylaşırken diğer yandan da borçlunun hareket alanını daraltarak diğer ekipleri koordine eder. Tabiri caizse tahsilat operasyonun beyni ofis birimimizdir. Müvekkillerimize raporlama ve her türlü geri dönüş yapan birim de bu birimdir.

 • Adliye Birimi;

Müvekkillerimize ait tüm dosyaların her türlü adli işlemlerini takip etmekte olan bu birimimiz, icra takiplerini hızlıca başlattıkları gibi ihtiyati haciz süreçlerini de takip etmekte, tüm müdürlükler nezdinde borçlu aleyhine her türlü kararı alma, yazışma ve tebligatlar yapma, sorgu işlemleri ile borçluların araç, gayrimenkul ve başkaca alacaklarını tespit etme, bunlara kaydi haciz tatbik etme ve bu malların satış işlemlerini gerçekleştirmekte, banka hesaplarına bloke koymakta ve dosyanın en hızlı şekilde infazı için ofis ve haciz ekiplerine sürekli destek olma görevini icra etmektedirler.